Facebook Twitter Google Plus

(Her)bevestiging en afscheid ambtsdragers wijk 1

21 januari 2018   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 21 januari jl. werden tijdens de eredienst in de Dorpskerk zeven broeders in het ambt (her)bevestigd en namen we afscheid van vijf broeders van wijkgemeente 1.

Voorganger: ds. M.J. van Oordt. Schriftlezing: Johannes 4.
Klik hier voor een link naar de eredienst.

Allereerst werden tijdens de dienst de broeders Martin Fousert (diaken), Dick Francken (ouderling), Maarten Lok (ouderling), Louis van der Velde (jeugdouderling) en Johan Wildschut (kerkrentmeester) toegesproken en bedankt voor hun werk in het koninkrijk. Hierna werden zij door de gemeente toegezongen met Psalm 134 vers 1: 

Looft, looft nu aller heren HEER,
Gij zijne knechten, geeft Hem eer;
Gij, die des nachts Zijn huis bewaakt,
En voor Zijn dienst in ijver blaakt.

Alvorens de broeders werden (her)bevestigd werden ze door de gemeente toegezongen met Psalm 134 vers 2: 

Heft uwe handen naar omhoog,
Slaat naar het Heiligdom uw oog,
En knielt eerbiedig voor Hem neer;
Looft, looft nu aller heren HEER.

Daarna werden de broeders Jan Bouhof (ouderling), Dirk van Meijeren (kerkrentmeester), Dirk (Dik) de Vries (diaken) en Gerrit Hendrik (Gerrit) Griffioen (kerkrentmeester) herbevestigd in het ambt. Zij allen ontvingen de zegenbede: "De almachtige God en Vader geve u allen Zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn." 

De broeders Dick Buitelaar (ouderling), Nicolaas Willem (Nico) Visser (ouderling) en Jan Pieter Weerheim (ouderling) werden vervolgens voor het eerst bevestigd. Na het ja-woord knielde iedere nieuw bevestigde broeder en ontving hij persoonlijk de zegenbede vanuit het formulier "God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door Zijn Geest, sterke u door Zijn hand, en regere u zó in uw bediening van uw ambt dat u daarin getrouw en vruchtbaar mag wandelen, tot glorie van Zijn Naam en tot de verbreiding van het Rijk van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus."

Hierna werd aan álle broeders nogmaals de eerste zegenbede ("De almachtige God en Vader geve u allen Zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn." ) mee gegeven. 

Tenslotte zong de gemeente alle broeders staande Psalm 134 vers 3 toe: 

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.


 

(info@hervormdbodegraven.nl) 

Welkom in onze gemeente

Over deze website

Aanmelden Nieuwsberichten

Info kerkbalans?! Klik hier!