Facebook Twitter Google Plus

De velden zijn wit om te oogsten - bevestiging ambtsdragers


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:23 januari 2022
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

Aanvangstekst: "Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen." (1 Thessalonicenzen 5:24)
Apostolisch vermaan uit Romeinen 12: 9-21
Schriftlezing: Johannes 4: 25-42.
Tekst: "Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten." (Johannes 4:35)

Een kettingreactie in het evangelie van Johannes. De vrouw uit Samaria ontmoet Jezus, gelooft en deelt haar getuigenis met haar haar stadsgenoten en zo kwamen zij tot Hem. Aangeraakt door de woorden en daden van Jezus:” Volg Mij”. Hij is de bron. Drinken en leven we uit Hem? Voor een kettingreactie (domino) moeten we niet te ver van de ander staan. Dat is de missionaire roeping van de gemeente: geef om elkaar en wijs op Hem. Jezus is als het ware in extase, Hij ziet velden wit om te oogsten. De zaaier en de maaier ontmoeten elkaar in dit gedeelte. De tijd is gekomen om te oogsten, uitzien naar het Koninkrijk van God.

===

Bevestiging ambtsdragers
De broeders Arie Loenen en Gerrit Roseboom werden herbevestigd in hun ambt van resp. ouderling en diaken. Broeder Ronald Schilt ging over van het ambt van ouderling met speciale opdracht (voorzitter van de algemene kerkenraad) naar het ambt van ouderling-kerkrentmeester. De broeders van Os, van Schothorst en Spaanderman werden voor het eerst bevestigd in het ambt van ouderling en broeder Voortman in het ambt van diaken.

Na hun jawoord op de vragen vanuit het formulier kregen de broeders van van Os, van Schothorst, Spaanderman en Voortman een persoonlijke tekst mee:
Johannes Leendert van Os (Johan): "… ik herinner u eraan de genadegave van God, die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren."  (2 Timotheüs 1:6)
Albert Eduard Jacob van Schothorst (Albert): "God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid."  (2 Timotheüs 1:7)
Dirk Spaanderman (Dirk): "Schaam u niet voor het getuigenis van onze Heere…"  (2 Timotheüs 1:8a)
Patrick Voortman (Patrick): "Jezus zegt ´Ik (..) ben in uw midden als Iemand Die dient."  (Lukas 22:27b)

Klik hier voor een (foto)verslag van de bevestigingsdienst.