Facebook Twitter Google Plus

De Voorbidder - Belijdenisdienst


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:10 april 2022
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

Schriftlezing Johannes 17:1-22. Tekst vs 9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U. 15. Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. 20. En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, Klik hier voor de digitale liturgie.

Zoals Mozes aan het einde van zijn leven bad voor Israël, zo bidt Jezus in dit hoofdstuk. Voor Zichzelf, voor Zijn discipelen, maar ook voor "hen, die door hun woord in Mij geloven zullen". Voor u, jou, mij!? (Geloof ik dat echt, dat Jezus voor mij bidt?) Waar vraagt Jezus dan om? Om bewaring en bescherming in de strijd tegen de boze. Bewaring in de Naam van God, "Ik ben". Om heiliging in de waarheid, het Woord (v17). Volkomen veilig zijn we, omdat Jezus "altijd leeft om voor ons te bidden" (Hebr. 7:25)

===

Belijdenisdienst
De nieuwe lidmaten kregen, na het geven van hun ja-woord, allen een persoonlijke tekst mee. Nicky ontving tevens het teken van de Heilige Doop. 

Cornelis Pieter Willem de Groot (Corné): "Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, jullie de ranken…" (Johannes 15:4 en 5a)
Norine Kattenberg (Norine): "Ik onderwijs je en leer je de weg die je moet gaan; Ik geef raad, Mijn oog is op je." (Psalm 32:8)
Koen Meijer (Koen): "HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden."  (Psalm 25:4)
Anke Meijer - van Kralingen
 (Anke): "Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag." (Psalm 25:5 )
Willem Jan Reijm (Willem Jan): "En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Romeinen 8:30.31)
Suzanne Helena Reijm - van Duuren
 (Helena): "Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?" (Romeinen 8:32 )
Pieter Adriaan Verkerk (Bram): "Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend… Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij." (Johannes 10:14.27)
Bastiaan de Vries
 (Bas): "Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken."  (Johannes 10:27.28)
Nicky Middel
 (Nicky): "Werp al je zorgen op Hem, want Hij zorgt voor je." (1 Petrus 5:7)  

Klik hier voor een (foto)verslag van de Belijdenisdienst.