Facebook Twitter Google Plus

Jezus vaart zegenend ten hemel


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:13 mei 2021
Kerk:Dorpskerk
Predikant:D.M. Heikoop (Katwijk aan Zee)

Schriftlezing: Lukas 24: 36-53

Tekst: Lukas 24: 50 en 51 “Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel”.

In de manier waarop Jezus afscheid neemt van de discipelen wordt voor hen duidelijk wie Hij is en wat Hij doet en daarom keren ze terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Door de kracht van Zijn zegen is er vergeving van zonden en vernieuwing van leven. Zien we dat ook bij onszelf? Jezus geeft een priesterlijke zegen omstraald met koninklijke macht, het bevat alle heil die Hij verworven heeft. Hij bracht door Zijn offer verzoening tot stand met Zijn eigen bloed, de relatie tussen mens en God is hersteld. Op grond van dat offer kan Hij nu het volk zegenen. Terwijl Hij zegent, vaart Hij ten hemel: ook wij leven onder die zegenden handen, de blijvende nabijheid van Jezus, door Woord en Geest.