Facebook Twitter Google Plus

Wat wilt u?


Speler laden...

> dienst downloaden (Rechter muisknop, Bestand/Doel opslaan als...)

Datum:22 maart 2020
Kerk:Dorpskerk
Predikant:A. Baas (Bodegraven)

Liturgie en Liedstencil
Schriftlezing Mattheüs 20 : 17 - 34.
Kernvraag: 'Wat wilt u?' (vs 21 en vs 32)
Begintekst: "En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, vol van genade en waarheid" (Johannes 1: 14) 

Uw Koninkrijk kome… in een wereld vol ziekte en angst. En toen. Jezelf kennen, mild zijn voor een ander. Jezus’ lijdensweg en de verblinding bij de moeder. De lijn naar de blinden in Jericho; Jesaja 35 : 5 vervuld: ogen geopend. Jezus is bezig met Zijn verzoeningswerk, ook voor mij. Die beker kunnen wij niet drinken. De verbijstering op Golgotha, De Koning der Joden maar in de gestalte van de Man van smarten en moordenaars links en rechts.  Laat ons gebed zijn: Geopende ogen in lijdenstijd en crisistijd. Heer, ontferm U over ons… over de wereld in nood.

NB: Eerste dienst in een lege kerk t.g.v. Corona maatregelen.