Kerkklanken

Kerkklanken is de naam van het kerkblad dat wekelijks verschijnt. Hierin staat onder andere een overzicht van de kerkdiensten, een meditatie, de wijkberichten, mededelingen van de kerkvoogdij, de diaconie en het kerkelijk bureau. Thuisfrontcommissies vertellen over de zendelingen. En met enige regelmaat staat er een Puzzelhoekje met een puzzel voor de kinderen in. Daarnaast is er allerlei informatie te lezen van verenigingen en bijeenkomsten.

Rond vakanties en feestdagen is de verschijning van Kerkklanken tweewekelijks. Dit wordt in Kerkklanken aangekondigd.

Kopij
Een redactiecommissie bepaalt de inhoud van de Kerkklanken. Als u kopij voor de Kerkklanken wilt inleveren dan kan dat voor maandagmorgen 12 uur bij de redactie.
De redactiecommissie bestaat uit: Janine Baelde-den Hartogh, Nel Lok-van Rijn, Nel de Vrij-de Jong en de eindverantwoordelijkheid ligt afwisselend bij één van de predikanten.

Abonnement
Een abonnement op Kerkklanken kunt u aanvragen bij:
Ruud Beverdam en Martijn van der Weiden, mail naar [email protected]
Een jaarabonnement kost €32,00.

Kerkklanken digitaal
Op veler verzoek is Kerkklanken ook digitaal verkrijgbaar. U kunt een e-mail sturen aan   met daarin het verzoek Kerkklanken per mail aan u toe te zenden. De digitale vorm van Kerkklanken blijft gekoppeld aan het normale bijdragegeld, want Kerkklanken moet nog steeds worden opgemaakt en afgedrukt voor de meeste gemeenteleden.

Een archiefnummer waaruit blijkt dat zo'n abonnement de moeite waard is:
* Kerkklanken 25 januari 2020

In de kerk bij de uitgangen ligt elke zondag de nieuwste (papieren) Kerkklanken om mee te nemen.


Kopij voor Kerkklanken


Abonnement Kerkklanken


Adverteren in Kerkklanken