Facebook Twitter Google Plus

Belijdenisdienst 2018

26 maart 2018   |   Door E M (Redactielid)
Zondag, 25 maart, legden 15 lidmaten in de Dorpskerk belijdenis van het geloof af. Voorganger: ds. M.J van Oordt. Het thema van de dienst was: "Door God geroepen"

Schriftlezingen: 1 Korinthe 1: 1-10 en 17-19.
Tekst: 'God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere." (1 Korinthe 1 verzen 8 en 9)

Klik hier voor de liturgie van de belijdenisdienst.. 
Klik hier voor de link naar de eredienst.

Na het uitspreken van het ja-woord kregen de nieuwe lidmaten de volgende Bijbelteksten mee:  
Ruben (Ruben Christiaan) Bogaart: “Het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.” (1 Korinthe 2: 9)
Kim van Herk: “Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” (2 Korinthe 12: 9)
Mariëlle (Margje Christiana) Dijkman: “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.” (Romeinen 15: 13)
Cindy Donkers: “Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” (2 Korinthe 5: 17)
Jacobine (Janna Jacoba) Groenenberg: “In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem.” (Efeze 3: 12)
Cornelis (Jan Pieter Cornelis) Hartog: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” (Filippenzen 4: 6-7)
Martin (Martinus) van der Kruijt: “Ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.” (1 Johannes 2: 5)
Sandra van der Kruijt-Scheurwater: “U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.” (Psalm 31: 4)
Wilco (Jacobus Wilhelm) van Leeuwen: “De Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.” (2 Thessalonicenzen 3: 5)
Elsbeth (Elizabeth) van Leeuwen-de Graaf: “Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want  de HEERE is goed voor u geweest.” (Psalm 116: 7)
Wesley Lipsius: “Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God, Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is.” (Psalm 146: 5-6)
Cees (Cornelis) Nell: “En Jezus pakte hem bij de hand en richtte hem op; en hij stond op.” (Markus 9: 27)
Erik (Erik Huibert) van Oosterom: “De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.” (Nahum 1: 7)
Christel (Christine Deborah) Wagenaar: “Groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid.” (2 Petrus 3: 18)
Mark (Mark Willem) Weerheim: “Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.” (Psalm 71: 5)

Aansluitend zong de gemeente hen Psalm 134 vers 3 toe: 

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!

Namens de lidmaten gaven drie van hen een getuigenis: Christel, Jacobine en Mariëlle.

    

Tot slot zongen de belijdende leden de eerste drie verzen van het lied "Heer, U bent mijn leven " waarna de gemeente inviel bij het vierde couplet. 

Klik op het lied voor een gezongen versie