Facebook Twitter Google Plus

Belijdenisdienst 2019

15 april 2019   |   Door EvV (Redactielid)
Zondag, 14 april jl., legden 15 lidmaten in de Dorpskerk belijdenis van het geloof af. Voorganger: ds. M.J van Oordt. Het thema van de dienst was: "Christus is het Fundament".

Schriftlezingen: 1 Petrus 1: 3-5 en 13-25.
Kerntekst: "Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart, u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1: 22 en 23)

Klik hier voor de liturgie van de Belijdenisdienst. 
Klik hier voor de link naar de eredienst. 

 

Na het uitspreken van het ja-woord kregen de nieuwe lidmaten de volgende Bijbelteksten mee:  

Daniël van Assen: “Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?” (1 Johannes 5: 5)
Rianne Baelde: “Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest.” (Psalmen 116: 7)
Marleen van Bemmel: “De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer.” (Psalmen 116: 5)
Leon Bonton: “De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen.” (Nahum 1: 7)
Saskia Boele: “De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid.” (Jesaja 32: 17)
Annelize van Ginkel: “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.” (2 Petrus 3: 18)
Henriëtte Groenenberg: “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” (Romeinen 8: 15)
Hanna Groenewegen: “En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.” (Kolossenzen 2: 10)
Rosanne Kattenberg: “Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader!” (Galaten 4: 6)
Benjamin Kok: “Moge uw gemeenschap in het geloof  zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus.” (Filemon 1: 6)
Marie-Louise Oliwkiewicz: “Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.” (Kolossenzen 1: 13-14)
Niels Kwakernaak: “Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.” (2 Korinthe 12: 9)
Marieke van Meijeren: “Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven.” (1 Johannes 5: 20)
Jolien de Pater: “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.” (1 Johannes 3: 1a)
Matthijs Vet: “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.” (Filippenzen 1: 6) 

Aansluitend zong de gemeente hen Psalm 134 vers 3 toe: 

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal'.
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer:
Looft, looft dan aller heren HEER'!

Daarna zongen de belijdende leden de eerste drie coupletten van het lied "Amazing Grace " waarna de gemeente inviel met het zingen van het vierde couplet in het nederlands. 

Tot slot gaven een aantal van van de lidmaten een getuigenis: Marieke, Marie-Louise, Matthijs, Hanna en Marleen.

       
Daniël, Henriëtte, Niels, Marleen, Leon (achter), Rianne, Jolien, ds. M.J. van Oordt (achter), Hanna, Marieke, Saskia (achter), Annelize, Rosanne (achter), Matthijs, Benjamin (achter) en Marie-Louise
(Klik op de foto voor een vergroting; © Foto's: Bob vd. Weide)