Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 26 mei

27 mei 2019   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 26 mei jl. zijn in de Dorpskerk twee kinderen gedoopt: Joah Nap en Lars Doelman. Het thema van de dienst was 'Met heilige bezieling doordrenkt'. Voorganger ds. A. Baas.

Begintekst: "O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water." (Psalm 63 vers 2) Schriftlezingen: Joël 2: 15-32 en Handelingen 1: 4-5.
Tekst: "En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. (Handelingen 1:  4-5) Klik hier voor een link naar de eredienst.

Wij komen bij het water saam,
U roept ons, U noemt onze naam
en legt uw handen op ons hoofd –
Uw naam, o God, zij hoog geloofd!

Hier is het kind, dat U ons gaf,
het nadert nu het watergraf
waarin het hulpeloos verdrinkt,
tenzij U reddend het omringt.

Geef aan dit kind dat U behoort
Uw Naam, Uw veelbelovend Woord,
En zeg: Vrees niet, Ik ben erbij,
wees maar niet bang, jij bent van Mij!

Heer, neem dit kind uit onze hand,
draag het naar het beloofde land,
draag het, o herder in Uw schoot,
dwars door het water van de dood!

Uw naam zij glorie toegebracht,
die naam draagt nu een nieuw geslacht –
Heer, U bent goed voor ons geweest,
Lof zij U, Vader, Zoon en Geest.
(Weerklank 317; Wijze: Psalm 134) 

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Joah Samuël Nap (Joah): “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen zullen profeteren” (Joël 2 vers 28a)
Lars Hendrik Cornelis Doelman (Lars): “Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw jongemannen zullen visioenen zien" (Joël 2 vers 28 a+c)


© Foto's: Bob v.d. Weide