Facebook Twitter Google Plus

Bevestiging en Afscheid Ambtsdragers

15 juli 2019   |   Door E M (Redactielid)

Zondagavond 14 juli werd in de Dorpskerk, tijdens de eredienst van wijkgemeente 2, broeder Hilbrand Kramer in het ambt van ouderling-kerkrentmeester bevestigd.

Voorganger: ds. A. Baas.
Aanvangstekst: "Jezus zegt: '... en de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen.' Halleluja!(Mattheüs 16 vers 18c)
Schriftlezing: Romeinen 16: 1-20. Tekst: Romeinen 16 verzen 17-20.
Klik hier voor een link naar de eredienst.

 

Na zijn jawoord op de vragen vanuit het formulier knielde broeder Kramer neer en kreeg een persoonlijke tekst mee:
Dirk Hermanus Hilbrand Kramer (Hilbrand): "Dien de HEERE met blijdschap." (Psalm 100 vers 2a)

    

Aansluitend zong de gemeente hem staande, in gewijzigde versie, vers 3 uit de Morgenzang toe:

Dat hij zijn ambt en plicht, o HEER,
Getrouw verrichten tot Uw eer;
Dat Uwe gunst zijn werk bekroon',
Uw Geest hem leid' en in hem woon'.

Hierop namen we, wegens verhuizing naar het midden van het land, afscheid van broeder Roelof Mol. Hij (en zijn vrouw) werd bedankt voor al het werk dat hij verricht heeft in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Tevens kreeg het gezin Gods zegen toegebeden. 

Tot slot werd de echtgenote van broeder Kramer, Dineke, nog betrokken bij de bevestiging van het ambt van haar man tot ouderling-kerkrentmeester. De dominee sprak haar kort toe en wenste haar Gods zegen toe.