Facebook Twitter Google Plus

(Her)bevestiging en Afscheid Ambtsdragers

19 januari 2020   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 19 januari jl. werden in de Dorpskerk, tijdens de eredienst van wijkgemeente 1 en 2, twintig broeders in het ambt van kerkrentmeester, diaken of ouderling (her)bevestigd.

Tevens namen we van elf broeders afscheid.

Voorganger: ds. A. Baas.
Begintekst: "Dien de Heere met blijdschap." (Psalm 100: 2)
Schriftlezingen: 2 Koningen 4: 42-44 en Mattheüs 14: 13 -21.
Tekst: "Geeft u hun te eten." (Mattheüs 14: 16c)  Klik hier voor een link naar de eredienst.

We namen, wegens het verstrijken van hun ambtstermijn, afscheid van de broeders Graveland, Jonkers, Kattenberg, de Koning, Lok, Luiten, Soet, Roseboom, van Leeuwen, den Bleker (blijft als kerkrentmeester aan), v.d. Zwan en v.d. Plas. Zij werden hartelijk bedankt voor hun overtuiging, inzet en liefde waarin zij hun ambtswerk gedaan hebben. Hierop sprak de dominee een kort dankgebed uit.

De broeders van Barneveld, Veldhuijzen, van Rijn, Lugthart, Amersfoort, Gorissen, Mes, Schilt en Kwakernaak werden herbevestigd in hun ambt van diaken of ouderling. 

Een elftal broeder traden toe tot het ambt van ouderling of diaken. Zij kregen na hun jawoord op de vragen vanuit het formulier allen een persoonlijke tekst mee:

Willem Blijleven (Wim): "Welzalig de mens van wie de kracht in U is - in hun hart zijn de gebaande wegen" (Psalm 84: 6)
Bastiaan Johannes Nagel (Bas): "Wend u tot mij en wees mij genadig, geef Uw dienaar Uw kracht." (Psalm 86: 16)
Willem Albert de Smit (Wilbert): "De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede." (Psalm 29: 11)
Petrus Jakobus Maurits Versteegh (Maurits): "De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest." (Psalm 118: 14
Edward Jakobus Landman (Edward): "God zegent ons en alle einden der aarde zullen Hem vrezen." (Psalm 76: 8)
Jakobus van der Ree Doolaard (Koos): "Want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen." (Psalm 86: 10)
Alexander Cornelis Goudriaan (Sander): "Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God," (Psalm 146: 5)
Ralph Guido Segers (Ralph): "Jezus zei tegen hem: Weid Mijn lammeren.." (Johannes 21: 15d)
Sjoerd Vergeer (Sjoerd): "Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft." (Filippenzen 4: 13)
Matthijs Daniël Boot (Matthijs): "Rijken en armen ontmoeten elkaar, de HEERE heeft hen allen gemaakt." (Spreuken 22: 2)."

Op eigen verzoek staan niet alle bevestigde broeders hier vermeld. 

Hierop zong de gemeente hen staande Opwekking 710 toe:

Zegen hen op de weg die ze moeten gaan.
Zegen hen op de plek waar ze zullen staan.
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.
O God, zegen hen alle dagen lang!
Vader, maak hen tot een zegen; ga hen niet voorbij.
Regen op hen met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot hen
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in hen.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.

Aansluitend zongen de ambtsbroeders van wijk 1 en 2 het lied 'Zegen ons Algoede'.

Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Gezang 456 LvdK