Facebook Twitter Google Plus

Over de doop. Wat belooft Hij en wat beloven wij?

10 februari 2020   |   Door E M (Redactielid)
Op donderdagavond 30 januari kwamen ca. 40 opvoeders bij elkaar in ’t Anker om met elkaar na te denken over de Heilige Doop. Na het gebed werd het dooplied van Sela gezongen.

Als intro op het thema werd in groepjes nagedacht over de vragen: Waarom heb jij je kind(eren) laten dopen? Wat heb je in je eigen opvoeding meegekregen over de doop? Een andere opdracht was het lezen van het doopformulier. Welke beloftes van God staan hier in en wordt hier ook duidelijk wat God van ons vraagt?

Wij geloven (…) één doop tot vergeving van zonden.
Wij verwachten de opstanding der doden en het leven van de eeuw die komt

Ds. Baas heeft een toerusting verzorgd over het belang van de doop en welke opvatting ‘de kerk’ hier de afgelopen eeuwen over heeft gehad. Klik hier voor de PowerPointPresentatie van deze avond. Ook legde ds. Baas de nadruk op het leven vanuít de doopbelofte. Wie weet zijn/haar doopdag? Vieren jullie je doopdag? vroeg hij de aanwezige opvoeders.

Hij gaf twee mooie voorbeelden van mensen die dit ‘leven vanuit de doop’ als volgt omschreven: 

* Het Calvijncollege in Goes neemt rigoureuze maatregelen. Geen smartphones meer in school. Thuis of in een kluis. Kun je van alles van vinden. Maar mij trof de reactie van een leerling, meisje van 13, die zei: Ik vind het goed. De school durft tegen de stroom in te gaan. Dat hoort nou echt bij de doop: Tegen de stroom ingaan, want je hoort al bij Gods nieuwe wereld. En al is dat nieuwe allemaal veel te nieuw om ons nu al helemaal eigen te maken, middenin een oude wereld en met al die resten oude mens in mezelf, praat me er niet van!, wat een frustratie en gevecht en pijn en mislukking - toch laat ik me daar niet door ontmoedigen.

* Ik blijf het bedenken, elke nieuwe dag, op de rand van mijn bed, en ook elke avond: ik ben gedoopt. Ik ben van Christus, ik hoor bij Hem en zijn toekomst, mijn leven is met Hem geborgen in God.

Hierna was het tijd om aan de slag te gaan met de praktijk. Per tafel werd gekozen voor een leeftijdscategorie van de kinderen en werden ideeën aangedragen om het belang van de doop een duidelijke plaats in de opvoeding te geven. Om de doop te vieren als belofte van Gods genade! Op de foto’s hieronder de verzamelde ideeën.

          

De 4G avond werd afgesloten met het zingen van ‘Gebed voor mijn kinderen’ en dankgebed. 

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen
Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift
Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden
ook niet als satan ze straks als de tarwe zift

Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten
Als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan

Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen
maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang
Wil om Uws naams wil hen in Uw verbond bewaren
en laat ze nooit van U vervreemden nooit hun leven lang