Facebook Twitter Google Plus

Belijdenisdiensten 11 oktober: (Foto)verslag

12 oktober 2020   |   Door EvV (Redactielid)
Zondag 11 oktober jl. legden 20 jongeren uit onze gemeente belijdenis van het geloof af. Met hen keken we uit naar de diensten en zijn we dankbaar dat er zo'n grote groep mocht getuigen dat Gods Werk doorgaat!

Voorganger in beide diensten: ds. A. Baas.
Aanvangstekst: 'Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden." (Romeinen 8 vers 18)
Schriftlezingen: Exodus 2:11-15 en Hebreeën 11: 23-27. 
Tekst: "Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen." (Hebreeën 11: 24-26) 

Via deze link kunt u de dienst van 9.30 uur terugluisteren. 

Liturgie van de ochtenddienst. 

============     

Via deze link kunt u de dienst van 14.30 uur terugluisteren. 

Liturgie van de middagdienst.

Onderaan dit bericht vindt u/jij een link naar een foto-album met foto's van beide belijdenisdiensten. 

In de ochtenddienst, van 9.30 uur, legde de helft van de groep belijdenis van het geloof af.
Zij kregen de volgende Bijbelteksten mee:
Timotheüs (Timon) Bakker: "Ik vertrouw erop dat Hij Die in jou een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus." (Filippenzen 1 vers 6)
Evert Nathänaël (Nathan) Blaauwendraat: "Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Johannes 14 vers 6)
Amelia (Melanie) Groenewegen: "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen." (Romeinen 6 vers 4)
Henrike Fenna Melissa (Melissa) de Groot - van den Heuvel: "Uw handen hebben mij gemaakt en bereid; geef mij inzicht, zodat ik Uw geboden leer." (Psalm 119 vers 73) 
Jonathan Leander Adriaan (Lennart) van Keulen: "Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?" (Hebreeën 13 vers 5b en 6)
Julia Ilona (Julia) van der Leede"Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid." (Psalm 103 vers 8)
Juda Cornelis (Juda) Schilt: "Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor jou genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt." (2 Korinthe 12 vers 9)
Anne Maria (Anne) van Vliet: "Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent." (1 Johannes 3 vers 1) 
Josina Geertruide (Ineke) de Kok - Slappendel: "Wees in geen ding bezorgd, maar laat jouw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal je hart en je gedachten bewaken in Christus Jezus." (Filippenzen 4 vers 6 en 7)
Lukas (Luuk) de Kok: "Toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest." (Titus 3 vers 4 en 5)


* * * * * * * * *

In de middagdienst, van 14.30 uur, legde de andere helft van de groep belijdenis van het geloof af.
Zij kregen de volgende Bijbelteksten mee:
Lisa Maria (Lisa) den Bleker: "De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." (Jesaja 53 vers 5b)
Naomi Sofia (Naomi) den Bleker: "Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil." (Psalm 62 vers 2)
Jesse Cornelis Adriaan (Jesse) Landman: "Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp."  (Markus 9 vers 24b)
Hendrik Daan (Daan) van Leeuwen: "Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2 vers 20)
Wilhelmina Maria Johanna (Maria) van Os:"Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven." (Johannes 6 vers 68b)
Christiaan Jakob Egbert (Christiaan) Smits"Ik ellendig mens, ik dank God, door Jezus Christus,onze Heere."  (Romeinen 7 vers 24a en 25)
Léon van der Steen: "HEERE, maak mij Uw wegen bekend en leer mij Uw paden." (Psalm 25 vers 4)
Marretje (Marriette) van der Steen - Hoekstra: "Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag." (Psalm 25 vers 5)
Inge Egberdina (Inge) Vet: "Zoals je dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals je onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging." (Kolossenzen 2 vers 6 en 7)
Timotheüs (Tim) Weerheim: "Timotheüs, strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe je ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen." (1 Timotheüs 6 vers 12)

 

De HERE heeft voor jou gekozen
beloften bij je doop gedaan
nu mag je openlijk getuigen
met heel je hart in Jezus naam

beloven dat je Hem zult volgen
je laten vinden waar Hij is
Zijn goede werk in jou begonnen
Gods wonder, jouw belijdenis

met hart en ziel mag jij genieten
van hemels brood en klare wijn
bron van troost en jubelstemming
voor allen die hier samenzijn!

Rita Balder-Glas