Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 28 maart (I)

29 maart 2021   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 28 maart zijn in de Dorpskerk drie kinderen gedoopt: Sophie, Dante en Micha. Het thema van de dienst was ‘Een ezeltje van Jezus, een ezeltje voor Jezus'. Voorganger: ds. A. Baas.

Aanvangstekst: "Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE!"
(Psalm 118 vers 26) Schriftlezingen: 2 Samuël 5: 4-8 en Mattheüs 21: 1-17.
Tekstgedeelte: "En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David! namen zij Hem dat zeer kwalijk, en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?" (Mattheüs 21 verzen 14-16)

Klik hier voor een link naar de eredienst.


De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 
Sophia Elizabeth Plomp (Sophie): "Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen." (Jesaja 53 vers 4a)
Dante Sophia Lauren v.d. Heuvel (Dante): "Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld." (Jesaja 53 vers 5a)
Micha Joas van Eijk (Micha): "De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." ((Jesaja 53 vers 5b)