Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 28 maart (II)

29 maart 2021   |   Door E M (Redactielid)
Zondagmiddag 28 maart werd in de Bethlehemkerk Lieke gedoopt. Het thema van de dienst was ‘Een ezeltje van Jezus, een ezeltje voor Jezus'. Voorganger: ds. A. Baas.

Aanvangstekst: "Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE!"
(Psalm 118 vers 26) Schriftlezingen: 2 Samuël 5: 4-8 en Mattheüs 21: 1-17.
Tekstgedeelte: "En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen. Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David! namen zij Hem dat zeer kwalijk, en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?" (Mattheüs 21 verzen 14-16)

Klik hier voor een link naar de eredienst.

Lieke kreeg de volgende dooptekst mee: 
Lieke Johanna van Leeuwen (Lieke): "Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen."  (Jesaja 53 vers 6)