Facebook Twitter Google Plus

Belijdenisdienst 30 mei: (Foto)verslag

30 mei 2021   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 30 mei legden 8 leden uit onze gemeente (Pieter, Jochem, Renske, Bryan, Marc-Jan, Nienke, Lieke en Alex) in de ochtenddienst in de Dorpskerk belijdenis van het geloof af. 

Voorganger: ds. A. Baas. Thema van de dienst: 'Door God toegevoegd'. 

Aanvangstekst: 'Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. (Efeze 5, 1.2)

Schriftlezing: Handelingen 2: 42-47. 
Tekst: "En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe."  (Handelingen 2:47b) 

Via deze link kunt u de dienst van 9.30 uur terugluisteren. (link volgt z.s.m.)
Klik hier voor de liturgie van de Belijdenisdienst. 

De nieuwe lidmaten kregen, na het geven van hun ja-woord, allen een persoonlijke tekst mee.
Alex ontving tevens het teken van de Heilige Doop.
 
Pieter Baelde (Pieter): 'Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.' (Johannes 10:27)
Jochem Bakker (Jochem): 'HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.' (Psalm 25:4)
Ria Cornelia Bakker-van der Spek (Renske): 'Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.' (Psalm 25:5)
Gerrit Jan Bryan Laban (Bryan): 'En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!' (Johannes 20:28)
Marcus Johan Albert Segers (Marc-Jan): 'Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.' (1 Johannes 3:1)
Nienke van Tilburg (Nienke): 'Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.' ( esaja 41:13)
Lieke Bertine van Vliet (Lieke): 'Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?' (Romeinen 8:32)
Alexander Blok (Alex): 'Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.' (Johannes 15:4 en 5)

Na hun jawoord zongen een aantal kinderen hen, namens de gemeente, het lied 'De Here zegent jou' toe.  

De nieuwe lidmaten zongen hierop zelf het lied: 'Heer, U bent mijn leven'.