Facebook Twitter Google Plus

Bevestigings- en Intrededienst (Verslag)

6 september 2021   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 5 september jl. vond in de Dorpskerk de bevestiging en intrede van proponent A.J.R. Treur plaats. De bevestiging vond plaats in de ochtenddienst en werd geleid door ds. P.L.R. van de Spoel uit Berg en Terblijt.

Schriftlezingen: 2 Korinthe 1: 20-24 en Hebreeën 13:15-17.
Thema: 'Meewerken aan de vreugde'
Klik hier voor de liturgie van de bevestigingsdienst.
Voor terugkijken of terugluisteren van de bevestigingsdienst, klik op: Beeld  /  Alleen geluid

Na lezing van het formulier ter bevestiging van het ambt van predikant sprak proponent Treur tot drie maal toe 'Ja, ik beloof' uit. Daarna ontving hij Gods zegen en kreeg hij, naast de zegen, van een tiental broeders ook een persoonlijke bijbeltekst mee. 

Ds. P.L.R. van der Spoel: "Albert Jan Reinier Treur, ontvang in de naam van Jezus Christus nu de Heilige Geest van God"
Ds. W.C. Meeuse: "Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht." (2 Korinthe 12 vers 9)
Ds. W.H. van Boeijen: "Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God." (Micha 6 vers 8)
Ds. J.T. Maas: "De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens, en wie zielen vangt, is wijs." (Spreuken 11 vers 30)
Ds. P.G. Oskamp: "Daarom, mijn geliefde broeder, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere." (1 Korinthe 15 vers 58)
Ds. M.M.J. Verheuvel: "Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken." (Mattheüs 10 vers 27)
Ds. W.J. de Hek: "Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld." (Mattheüs 28 vers 20)
Ds. A. Baas: "Dien de Heere met blijdschap!" (Psalm 100 vers 2a)
Ds. A.S.N. Noorland: "Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God." (Efeze 3 verzen 18 en 19)
Br. A. van der Steen: "Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden." (Jesaja 46 vers 4)
Br. D. Buitelaar: "Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u." (Psalm 32 vers 8) 

Hierop zong de gemeente hem Psalm 134 vers 3 toe. 

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

=============

In de middag vond de intrededienst, waarin onze nieuwe predikant, ds. A.J.R. Treur voorging, plaats.
Schriftlezingen: Exodus 22:21-24 en Jakobus1:1, 19-27
Thema: ´Vreugde… laten wij dat niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen.`
Klik hier voor de liturgie van de intrededienst. 
Voor terugkijken of terugluisteren van de intrededienst, klik op: Beeld  /  Alleen geluid

Na de intredepreek volgden er drie toespraken:
▪ Wethouder J.L. van den Heuvel namens B&W
▪ Ds. A. Baas namens wijk 2, consulent wijk 1 en de Algemene Kerkenraad
▪ Br. D. Buitelaar namens gemeente en de kerkenraad van wijk 1

Waarop ds. Treur aansloot met een persoonlijk woord. 

De gemeente zong ds. Treur het lied van Sela 'Gebed voor de werkdag', in aangepaste vorm, toe.

Laat al zijn werk gezegend zijn en geef zijn arbeid zin.
Laat in zijn huis uw vrede zijn en zegen zijn gezin.
Geef hem vandaag de rust en kracht voor elke taak die op hem wacht.
Dat hij zich niet voor niets vermoei'; breng alles wat hij doet tot bloei.

Laat al zijn werk tot zegen zijn voor mensen om hem heen.
Laat in zijn hart uw vrede zijn en werk zelf door hem heen.
Maak hem als zout dat smaak verspreidt. Maak hem als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad zijn Vaders liefde tastbaar maakt.

Laat al zijn werk geheiligd zijn, een dienst tot eer van U.
Laat hem oprecht, integer zijn; een spiegelbeeld van U.
Werk door uw Geest met kracht in hem, tot uw karakter groeit in hem.
Voltooi het werk dat U begon, tot aan de dag dat Christus komt.