Facebook Twitter Google Plus

Doopdiensten: 26 september

27 september 2021   |   Door E M (Redactielid)
Zondagochtend 26 september jl zijn in onze gemeente vier kinderen gedoopt. In de Dorpskerk, waar ds. A. Baas voorging, werden Sifra, Joas en Aylynn gedoopt. In de Bethlehemkerk, waar ds. A.J.R. Treur voorging, werd Mike gedoopt.

Het thema van de dienst in de Dorpskerk was 'Leren feesten!'.
Aanvangstekst: "Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder." (Jesaja 9 vers 5a) Schriftlezingen: Leviticus 23:39-43, Zacharia.14:6-9,16,20-21 en Lukas 2:6-14. De tekst kwam uit Zacharia 14 vers 16: "Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren."
Klik hier voor de link om terug te luisteren. 

Het thema van de dienst in de Bethlehemkerk was 'Eerst water, de rest komt later'. Schriftlezingen: Jesaja 12 en Johannes 7:37-43.
Klik hier voor de link om terug te luisteren. 

Klik hier voor de pagina om beide diensten terug te kijken. Kijk bij de betreffende kerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten. 

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 

In de Bethlehemkerk:
Mike van Mourik (Mike): "Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEEREHEERE, en Hij is mij tot heil geworden." (Jesaja 12 vers 2)

 


In de Dorpskerk: 
Sifra van Wijngaarden (Sifra): "Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan"  (Jesaja 61 vers 10a)

Joas de Romph (Joas): "zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden." (Jesaja 62 vers 5b)

Aylynn Jane Augusta de Smit (Aylynn):"En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn." (Openbaring 21 verzen 2 en 3)