Facebook Twitter Google Plus

Voortgang beleidscommissie (okt)

29 oktober 2021   |   Door EvV (Redactielid)
Graag informeren wij u over de ontwikkelingen en voortgang in het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan.

 

In oktober 2019 zijn we gestart met een gemeenteavond waarop we u meenamen in het voorgenomen proces. We hebben dat toen met drie woorden gepresenteerd. Delen, dromen, doen.

De stap ‘delen’ hebben we afgerond in juni 2020. De resultaten daarvan staan beschreven in de rapportage ‘op weg naar een nieuw beleidsplan’ en is vastgesteld door de beide kerkenraden.

De stap ‘dromen’ is gestart met de rapportage ‘vraagstukken nieuw beleidsplan’ van 8 oktober 2020. Dat was het moment waarop zeven werkgroepen gestart zijn met het onderzoeken, uitwerken en opstellen van een advies aan de beide kerkenraden. Een advies waarin een antwoord gegeven wordt op de vraagstukken en de verlangens van de gemeente.

Deze adviezen vormen het einde van de stap ‘dromen’ en vormen tevens de aanzet voor de stap ‘doen’. De kerkenraden nemen op basis van de adviezen en de notities die de werkgroepen aanleveren concept besluiten. Deze besluiten zijn geen definitieve besluiten. Voordat de kerkenraden overgaan tot definitieve besluitvorming zijn er nog twee stappen die gezet zullen worden.

- De eerste is het verder uitwerken van de concept adviezen bijvoorbeeld met de te verwachten kosten die met eventuele uitvoering van de besluiten gepaard gaan.

- De tweede is de gemeenteavond in het voorjaar van 2022. Tijdens deze gemeenteavond wordt u geïnformeerd over de gekozen richting door de kerkenraden. Over de invulling van de gemeenteavond volgt later meer informatie.

In de periode na de gemeenteavond stellen de kerkenraden de uitwerkingen van de werkgroepen vast. Deze vormen samen de basis van het nieuwe beleidsplan en het streven is dit voor de zomervakantie 2022 af te ronden.

 

Op 13 oktober hebben de werkgroepen 'Vieren' en 'Pastoraat en Ontmoeting' hun werkwijze en adviezen aan de kerkenraden gepresenteerd. De werkgroepen, die bestaan uit gemeenteleden en kerkenraadsleden, hebben na een intensieve periode een aantal scenario's uitgewerkt. Hierbij hebben ze het scenario wat in hun beleving het meest recht doet aan de verlangens en vraagstukken als advies voorgelegd aan de kerkenraden. De kerkenraden hebben dit gelezen en hier in de vergadering van 13 oktober verduidelijkende vragen over gesteld. Door deze vragenronde is voor de kerkenraden duidelijk hoe de werkgroepen tot hun adviezen gekomen zijn.

 

Op 28 oktober vergaderen de kerkenraden opnieuw gezamenlijk. In deze vergadering wordt bepaald welk scenario door de werkgroepen uitgewerkt gaat worden. Dit geldt voor het onderdeel 'Pastoraat en Ontmoeting'. Daarnaast worden de laatste verduidelijkende vragen op het onderdeel 'Vieren' beantwoord. Aan het einde van het jaar besluiten de kerkenraden ook hierbij welk scenario de voorkeur heeft.

 

We zijn dankbaar voor de betrokkenheid van de gemeente, onder andere in de vorm van de werkgroepen en de manier waarop de kerkenraden met de uitgebrachte adviezen omgaan. Er wordt gevraagd, geluisterd en gezamenlijk in het Licht van de opgestane Christus gezocht naar het goede voor de gemeente. Wilt u dit proces en de betrokkenen in uw gebeden betrekken?

De beleidsplan commissie:
Jan de Vrij, Maurits Versteegh, Roel Lok en Corinna de Groot namens beide kerkenraden.