Facebook Twitter Google Plus

Beleidscommissie

16 december 2021   |   Door EvV (Redactielid)
Op 8 december hebben de kerkenraden van wijk 1 en 2 hun laatste gezamenlijke vergadering van dit jaar gehad. Een avond waarbij de invulling en vorm van de erediensten (thema 'vieren') centraal stonden.
 
Eredienst en liturgie
Het gesprek over eredienst en liturgie is een kwetsbaar gesprek waarin ervaren is dat het de diepste kern van geloven raakt. Er zijn in aanloop hier naartoe verlangens gedeeld, zorgen geuit en bespiegelingen op heden en verleden besproken. We zijn dan ook dankbaar dat de beide kerkenraden in gezamenlijkheid en met grote meerderheid een voorlopig richtinggevend besluit hebben genomen.
 
Besluitvorming
De basis hiervoor werd, voorafgaand aan de gesprekken tussen de kerkenraadsleden, gelegd door de inbreng van de gemeente en verwerking hiervan door de werkgroep in een advies. ​Een dankbare constatering is dat de kerkenraden alles afgewogen hebbend een aantal besluiten hebben genomen die het beleid rond de invulling van de eredienst voor de komende jaren kunnen vormgeven. 
 
Hoop voor de toekomst
De avond is besloten met een gezamenlijke hoop uit Titus 2:11-13. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leer ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in de tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. 
 
Geloofsgesprek
Naar aanleiding van de behandeling hebben de kerkenraden besloten om het geloofsgesprek tussen kerkenraadsleden voort te zetten en in de toekomst een prominentere plek te geven. Op 20 januari 2022 staat de volgende gezamenlijke kerkenraadsvergadering gepland. 
 
Gemeenteavond
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u en jij benieuwd bent naar de voorlopige besluiten en de manier waarop deze tot stand zijn gekomen. Wij vinden het belangrijk om dit proces vanuit transparantie en zorgvuldigheid te begeleiden. Om de voorlopige besluiten goed te duiden is het belangrijk dat de aanpak, maar ook de uitwerkingen en overwegingen die hier achter zitten met u te delen. Ook hierbij hechten we waarde aan het gesprek, de ontmoeting, het bevragen en begrijpen van elkaar. Hier is ruimte voor op de gemeenteavond die vooralsnog gepland staat op woensdag 16 maart 2022. 
 
Gebed
Tot slot vragen we u de kerkenraden, predikanten en iedereen die in welke vorm dan ook bij dit proces betrokken is in uw gebeden mee te nemen. Een proces waarbij we erop mogen vertrouwen dat we in afhankelijk van Hem met elkaar het goede voor de gemeente mogen zoeken, tot eer van Hem.
 
Met hartelijke groet,
Jan, Maurits, Corinna en Roel
 
n.b. wij nemen ook even vakantie; na de kerstvakantie hoort u weer van ons.