Facebook Twitter Google Plus

Belijdenisdienst 2 april: Verslag

2 april 2023   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 2 april legden 23 leden uit onze gemeente (Dirk-Jan, Carlo, Joanne, Mathijs, Joris, Corné, Jorieke, Frank, Laura, Inge, Demi, Stefan, Naomi, Joost, Evert-Jan, Patrick, Rick, Yessica, Albert, Willemijn, Sander, Benjamin en Corine) in de ochtenddienst in de Dorpskerk belijdenis van het geloof af.

Voorganger: ds. A.J.R. Treur.
Thema van de dienst: 'Jezus grijpt je vast'. 

Schriftlezing: Mattheüs 14:22-33.
Teksten: "Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd.", "Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast..."  en "Werkelijk, U bent de Zoon van God!. (Mattheüs 14: 27, 31a, 33c ) 

Klik hier voor de liturgie van de Belijdenisdienst. 
Via deze link kunt u de dienst terugluisteren. Terugkijken kan, tot halverwege april, via deze link.

 

De nieuwe lidmaten kregen, na het geven van hun ja-woord, allen een persoonlijke tekst mee.

Jan Frederik Beukhof (Dirk-Jan): "Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God" (Efeze 2 :8)
Cornelis Bulsink (Carlo): "De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting." (Psalm 18: 3)
Johanna Petronella Dijkman (Joanne): "Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere."  (Romeinen 8: 38-39)
Cornelis Mathijs Eigenraam (Mathijs): "Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen." ( 1 Timotheüs 6: 12 )
Willem Johannes Kwakernaak (Joris): "De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los." (Psalm 138: 8)
Teunis Cornelis van Oossanen (Corné): "Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser." (Psalm 91: 4) 
Jorieke van Oossanen - van Leeuwen (Jorieke): "Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. (Jeremia 29: 11)
Frank Pieter Ohm (Frank): "Zing voor Hem een nieuw lied, speel welluidend met vrolijke klanken. Want het woord van de HEERE is recht en al Zijn werk betrouwbaar." (Psalm 33: 3-4) 
Laurenze Maria Ohm - den Butter (Laura): "Ik geloof Heere, kom mijn ongeloof te hulp." (Markus 9: 24b)
Ingeborg Elizabeth van Oosterom (Inge) "Want U hebt mijn ziel gered van de dood – hebt U niet mijn voeten voor struikelen behoed? – zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden." (Psalm 56: 14)
Huibertje Leni Oppelaar (Demi): "maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden." (Jesaja 40: 31)
Stefan de Pater (Stefan): "Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid." (Psalm 68: 20)
Naomi Trijnie Rijksen (Naomi: "Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God." (Efeze 5: 1-2)
Jonathan Verduijn (Joost): "Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen." (Judas 1: 24-25)
Evert-Jan de Looff (Evert-Jan): "Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof." (Hebreeën 12: 1-2a)
Patrick Bouwer (Patrick): "Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam. Ik leg Mijn woorden in uw mond, en bedek u onder de schaduw van Mijn hand.." (Jesaja 51: 15-16a)
Dirk Broekhof (Rick): "De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?" (Psalm 27: 1)
Yessica Albertha Broekhof - Boerefijn (Yessica): "Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid." (Jeremia 31: 3b)
Albert Sander Bloed (Albert): "Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde." (Johannes 15: 9)
Willemijntje Bloed - van Elten (Willemijn): "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus."  (Filippenzen 4: 6-7)
Sander Koolmees (Sander): "Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken." (Johannes 8: 31b-32)
Benjamin Dirk Joël de Jong (Benjamin): "Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt." (Jesaja 41: 10)
Cornelia de Jong - Doornenbal (Corine): "Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u." (Jesaja 41: 13)

 
Gods zegen over de nieuwe belijdende leden

"De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden - toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen."  (1 Petrus 5:10-11)

  
Na hun jawoord zong de gemeente hen Psalm 17 vers 4 toe.  

 
De nieuwe lidmaten zongen hierop het lied 'Belijdenis’ (Sela).