Facebook Twitter Google Plus

Voortgang beleidscommissie (mei)

6 mei 2022   |   Door E M (Redactielid)
Het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan komt in de afrondende fase. In dit bericht informeren we u over de laatste stand van zaken. Ook kijken we vooruit naar wat nog gepland staat.

Op 16 maart was er de gemeenteavond. Hiervoor heeft u via de Kerkklanken of een link op de website een boekje met alle informatie gekregen. Tijdens de gemeenteavond zijn de genomen besluiten toegelicht en was er ruimte om vragen te stellen.

Met het houden van de gemeenteavond is door de kerkenraden de gemeente gehoord over de beleidsvoornemens. De reacties zijn allemaal gedeeld met en besproken in de kerkenraadsvergadering van april.

In de maand april zijn er 2 kerkenraadsvergaderingen geweest. In de vergaderingen is zoals gezegd teruggekeken naar de gemeenteavond en zijn besluiten genomen over het thema structuur en toerusting. In juni zult u daar verder over geinformeerd worden. Ook hebben de kerkenraden de missie en visie van de gemeente vastgesteld.

In de maand mei staan ook 2 vergaderingen gepland, waarin de besluitvorming rond mensen en middelen en communicatie verwacht wordt. Ook zal tijdens deze vergaderingen nog een aanvullend advies besproken worden inzake het thema 'vieren'. Zoals tijdens de gemeenteavond toegelicht hebben de kerkenraden de werkgroep 'vieren' gevraagd een aantal punten nader uit te werken om zo een stevig definitief besluit te nemen.

Tijdens de vergaderingen is er ruimte voor overdenking en bespiegelende woorden. Steeds weer worden vragen, ontwikkelingen en Gods opdracht voor verkondiging en gemeentezijn besproken in het Bijbels perspectief. Dat levert mooie, leerzame en soms zelf kritische momenten op waarin afhankelijkheid van de Bouwmeester zelf overblijft.

Na deze vergaderingen is de periode van voorgenomen besluiten klaar en zal de beleidscommissie met de input het beleidsplan gaan schrijven. Daarnaast zal er met de werkgroepen gekeken worden welke acties de komende periode nodig zijn om het beleidsplan uit te voeren. Dit wordt in één geheel aan de kerkenraden ter vaststelling aangeboden in de maand september.

Al met al komen we steeds dichter bij het punt waarop de kerkenraden aan u het beleidsplan kunnen presenteren.

Namens de gezamenlijke kerkenraden,
Roel Lok, Jan de Vrij, Maurits Versteegh, Jan de Boer en Corinna de Groot