Facebook Twitter Google Plus

Doopdiensten: 10 juli

11 juli 2022   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 10 juli zijn in onze gemeente vier kinderen gedoopt. In de Dorpskerk, waar ds. A. Baas voorging, werden Aron, Mirthe en Jack gedoopt. In de Bethlehemkerk, waar ds. A.J.R. Treur voorging, werd Joab gedoopt.

Dorpskerk:
Thema: Klederdracht - Ons doopkleed.
Aanvangstekst: "Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed." (Galaten 3:27) Schriftlezing: Openbaring 7: 9-17.
Tekstgedeelte: "En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam." (Openbaring 7: 13 en 14)

 

De drie dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Markus Tonie ter Maat (Aron): "Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed." (Galaten 3: 27)
Mirthe Johanna Adriana Oudshoorn (Mirthe): "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen." (Romeinen 6: 4)
Jack Engel Verdoold (Jack): "Jezus (..) riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God." (Lukas 18: 16)

 

Klik hier voor een link naar de eredienst om terug te luisteren. Klik hier voor de pagina om de dienst terug te kijken. Kijk bij de betreffende kerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten. 
 

Bethlehemkerk:
Thema: Het (doopwater) is niet tegen te houden!
Schriftlezing: Handelingen 10: 34-48
Tekstgedeelte: "Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?" (Handelingen 10: 47)

 

De dopeling kreeg de volgende dooptekst mee: 
Joab Baldé:"Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien."  (Johannes 7: 38) 

 

Klik hier voor een link naar de eredienst om terug te luisteren. Klik hier voor de pagina om de dienst terug te kijken. Kijk bij de betreffende kerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten.