Facebook Twitter Google Plus

Op weg naar een nieuw beleidsplan update juni

15 juli 2022   |   Door EvV (Redactielid)

Graag informeren de kerkenraden u over de voortgang die er de afgelopen maand is gemaakt in het beleidsplan. 

 

Op woensdagavond 29 juni hebben we als kerkenraden vier besluiten toegelicht. Het betreft de besluiten op de thema’s communicatie, mensen en middelen, structuur en toerusting. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen en het delen van reacties. De avond werd geopend door Ds. Treur met een overdenking uit Romeinen 15.

Op maandagavond 4 juli hebben we in een gezamenlijke vergadering een concept versie van het beleidsplan besproken en een concept versie van het uitvoeringsplan. In het uitvoeringsplan staan de genomen besluiten uitgewerkt in concrete actiepunten. De beleidscommissie heeft een advies gegeven aan de kerkenraden over hoe ze uitvoering kunnen geven aan het beleidsplan. Dit advies hebben de kerkenraden ook met elkaar besproken. Deze avond werd geopend door Ds. Baas en hierin stond het belang van de prediking als hart van de gemeente centraal.

Na deze vergadering is er een periode van ontspanning en vakantie aangebroken. In september zal de gezamenlijke kerkenraad het beleidsplan en het uitvoeringsprogramma vaststellen. In september zullen we u hierover verder informeren.

Met vriendelijke groeten,

De gezamenlijke kerkenraden