Hervormde wijkraad van diakenen

Binnen de Protestantse Gemeente Bodegraven is functioneert de "Hervormde wijkraad van diakenen te Bodegraven – Nieuwerbrug".

Visie: “Wonderen en grote tekenen stellen onder het volk (in de wereld en in de gemeente) die de verkondiging van het werk van Jezus Christus ondersteunen waardoor het Koninkrijk Gods steeds meer gestalte krijgt in deze wereld.”

Missie: “HELPEN WAAR GEEN HELPER IS”.

Beleid: Klik hier voor het beleidsplan 2021-2025 van de wijkraad van diakenen. De diaconie vindt haar opdracht direct in de Bijbel: reeds in het OT had Israel de taak om recht te doen aan armen, weduwen, wezen en vreemdelingen waarbij de rijken terecht werden gewezen waar nodig. Handelingen 6:3 bevat de instelling van het ambt als zodanig.

In de kerkorde is onder meer vastgelegd dat diaconaat een taak is van de gehele gemeente. Het beleidsplan vermeldt daarom ook  .... dat diakenen tot taak hebben om van hun gemeenteleden ook diakenen te maken en hen te stimuleren tot activiteiten. Dit kan door middel van de prediking, publicaties en het beleggen van diaconale bijeenkomsten. Een diaconale gemeente is een gemeente waarin onderling vertrouwen en communicatie belangrijk zijn en er aandacht is voor ieders noden. De gemeente geeft hieraan gestalte door het afstaan van financiële middelen. Tevens zal er, ondermeer door goede communicatie, wederzijds vertrouwen moeten zijn. Buiten de eigen gemeente helpt de diaconie met financiële middelen waar nodig, zowel plaatselijk, regionaal, nationaal als mondiaal (hoofdstuk 4).

Talentenpool

Het komt regelmatig voor dat er bij gemeenteleden behoefte is aan wat (tijdelijke) extra steun in de vorm van praktische hulp. Om dit concreet te maken is de Talentenpool opgezet. Klik op de link en lees hoe dit in zijn werk gaat, zowel voor als u een hulpvraag heeft of juist uw hulp wilt aanbieden.

Speciale Diaconale Doelen

Aan de volgende 6 instellingen is een hoge (diaconale) prioriteit toegekend:

 1.       Roemenië commissie

Jaarlijks (mei / juni) wordt een kledinginzameling en transport verzorgd voor Roemenië. U kunt uw goede en schone kleding en beddengoed inleveren op de gebruikelijke plaatsen. U kunt ook incontinentiemateriaal, linnengoed en gordijnen inleveren. Knuffels worden om hygiënische redenen niet meegegeven met het hulptransport. Contactpersoon: Adriana Rijksen (tel. 0172-610601).

2.       De Herberg

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. Voor meer informatie: http://www.pdcdeherberg.nl/

 3.       Diaconaal Havenproject Rotterdam

Het is de Missie van de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam om als volgelingen van Christus aandacht te besteden aan de diaconale taak van de Protestantse Kerk van Nederland ten behoeve van het welzijn van zeevarenden, afkomstig uit alle werelddelen, die de Rotterdamse haven aandoen. Voor meer informatie: http://www.diaconaalhavenproject.nl

 4.      ZOA

ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Eerst richten zij zichop primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Meer info op www.ZOA.nl 

 5.       Woord & Daad

Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. We werken daarbij samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven en andere sectoren. Samen met hen wil Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd. http://www.woordendaad.nl/

 6.       De Hoop GGZ

De Hoop ggz is een instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. http://www.dehoop.org/

Dagelijks bestuur

Sander Goudriaan – voorzitter

Matthijs Boot -  secretaris

Klaas van Rijn – penningmeester

Peter van Oosterom– algemeen adjunct


Contact via email:
diaconiehervormdbodegraven
@gmail.com

Bankrekeningnummers

NL94INGB 0000.353639 – hoofdrekening Diaconie Hervormd Cluster – Contactpersoon: Klaas van Rijn

NL68 RABO 0373 7168 42 tnv PGB Hervormd Roemenië Commissie – Contactpersoon: Adriana Rijksen  (tel. 0172-610601).

Giften

Wilt u een gift overmaken? Klik hier.