Zondag 18 - Hemelvaart

Vraag 46: Wat bedoel je als je deze woorden belijdt: ‘opgevaren naar de hemel’?

Antwoord: Christus is voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel opgenomen. Daar is Hij in ons belang, ons ten goede. Hij is daar, totdat  Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden.

Vraag 47: Als Christus nu in de hemel is, is Hij dan niet bij ons op aarde tot aan het einde van de wereld? Dat heeft Hij immers beloofd in Matteüs 28:20?

Antwoord:  Christus is een echt mens én Hij is echt God. Als mens is Hij niet meer op deze aarde. Maar omdat Hij ook God is, kan Hij altijd bij ons blijven. Als Overwinnaar wijkt Hij nooit van ons. Hij bewijst ons Zijn genade. Hij is bij ons door Zijn Heilige Geest.

Vraag 48: Christus is dus als mens níet overal, maar als God wél. Volgt daar niet uit dat Christus uit twee personen bestaat? Worden zo de twee naturen van Christus van elkaar gescheiden?

Antwoord:Volstrekt niet. Christus is als mens en als God één persoon. Maar als mens is Hij niet overal. Als God wél. God kun je in niets en niemand opsluiten. Ook niet in Christus als mens. En dus weten we dat hij als God altijd zowel in als buiten de mens Christus aanwezig is.

 

Vraag 49: Wat hebben wíj aan de hemelvaart van Christus? Welk nut, voordeel, heeft dat voor ons?

Ten eerste is Hij daar in de hemel voor het aangezicht van Zijn Vader onze Pleitbezorger.

Ten tweede is Hij reeds daar als garantie (onderpand), dat wij daar ook zullen komen. Hij is immers ook mens net als wij.  En als Hij daar reeds is als ons Hoofd, dan mogen wij er zeker van zijn, dat Hij ons, als zijn ledematen,  tot Zich zal nemen.

Ten derde zendt Hij ons Zijn Geest als voorschot (tegenpand). Door die Geestkracht zoeken wij wat boven is. Want daar in de hemel zit Christus aan de rechterhand van God. Wij hebben dus niet allereerst en allermeest aandacht voor datgene wat op de aarde is.

 

Augustinus

Hemelvaartsdag: ‘Onze Heere Jezus Christus is ten hemel gevaren om ons vanuit de hemel te beschermen. Hadden wij onze Heere en Heiland dus eerst als degene die aan het kruis hing, nu hebben wij Hem als degene die in de hemel zetelt. Hij heeft voor ons de losprijs betaald door aan het kruis te hangen. Nu hij in de hemel zetelt, brengt Hij degenen die Hij kocht bijeen. En wanneer Hij iedereen bij elkaar heeft –althans degenen die Hij in de loop van de tijd verzameld heeft- dan zal Hij komen aan het einde van de tijd, en zal Hij duidelijk zichtbaar, in heerlijkheid komen’ (Augustinus in een hemelvaartspreek)